สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ จำกัด

   

ร.ต.อ.ประจินต์   เทพคง

ผู้จัดการ

   
   

 

จ.ส.ต.จักรี   ชำนาญแป้น

ผู้ช่วยผู้จัดการ

   
 

นางสุนีย์   นครจันทร์

เจ้าหน้าที่การเงิน

  นางสาววรินทร   วังขุนพรหม

        เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

 

นางศิริพร   คินธร

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาว ณรัณธรภรณ์  สุบรรณ์

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

 

ด.ต. ปราโมทย์ จันทร์ศรีกรด

เจ้าหน้าที่พลขับ


นางสาวปวีณา   เหมทานนท์

เจ้าหน้าที่บัญชี

 

นางสาวเสาวลักษณ์   พวงทอง

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

นางสาว ดวงฤดี   ศรีเจ้า

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 
Online:  3
Visits:  105,245
Today:  43
PageView/Month:  2,473