Elementor #374

ยินดีต้อนรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 จำกัด

      สหกรณ์ออมทรัพย์  คือ สถาบันการเงินแบบหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคลซึ่งมีอาชีพอย่างเดียวกัน หรือที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ และให้กู้ยืม เมื่อเกิดความจำเป็น หรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงย และได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ สามารถกู้ยืมเงินได้เมื่อเกิดความจำเป็นตาม หลักการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 จำกัด