สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ จำกัด

   

  

พ.ต.ท. พิมณรัตน์   ธรรมาธิปติ์

      ประธานกรรมการ

   
 

พ.ต.ท. บวรศักดิ์   ทิพย์เดช

  รองประธานกรรมการ 1

 


   พ.ต.ท. กิติพัฒน์   รื่นรวย

    รองประธานกรรมการ 2

 

     

พ.ต.ท.หญิงทัศวรรณ ภูมิประสิทะิ์

กรรมการดำเนินการ

   

ร.ต.อ.หญิง เพลินพิศ  ขาวเขียว

กรรมการดำเนินการ/เลขานุการ

 

ร.ต.อ. ปรุฬห์  อินทอง

กรรมการดำเนินการ

 

ร.ต.อ. ดำรงค์   ฤทธิมนตรี

กรรมการดำเนินการ

 

ร.ต.อ.ทวน   ธานนท์

กรรมการดำเนินการ

 

ร.ต.อ. ประเสริฐ  เดชพิชัย

กรรมการดำเนินการ

 

ร.ต.ท. สมนึก  อาษาชำนาญ

กรรมการดำเนินการ

 

ร.ต.ท. สุพจน์   อินทราช

กรรมการดำเนินการ

 

ร.ต.ต. ศร  บุญล้ำ

กรรมการดำเนินการ

 

ด.ต.  สมคิด  เก้าเอี้ยน

กรรมการดำเนินการ

 

ร.ต.ท. ปิ่น   หนูแป้น

กรรมการดำเนินการ

 

 

ด.ต. เจือ  บุญปลอด

กรรมการดำเนินการ

 
     ผู้ตรวจสอบกิจการ    
 

 

ร.ต.อ. ไพโรจน์  กำเนิดรักษา

 

 

ร.ต.อ. ชวน  บุญศรี

 
         
 
Online:  1
Visits:  105,247
Today:  45
PageView/Month:  2,475