ผลงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ ได้รับรางวัล

รางวัลชมเชย

ประกวดผลงานกาขับเคลื่อนปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ดีเด่น

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนค่ายศรีนครินทรา

ผลงานดีเด่น

เป็นผลงานดีเด่นระดับภาคใต้ ประจำ ๒๕๖๑ ประเภท
สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาคใต้ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

โล่ขอบคุณ

ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่๔๒ จำกัด ที่ให้การสนับสนุน
กิจการของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัดด้วยดีเสมอมา

ประเภทดีเด่น

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ ในวันสหกรณ์แห่งชาตินครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๑

รางวัลชมเชย

การประกวดสหกรณ์ดีเด่น วันสหกรณ์แห่งชาติ ๒๕๓๐ ภาคใต้

ประกาศเกียรติคุณ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนค่ายศรีนครินทรา จำกัด บริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

ผลงานดีเด่น

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่น
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์