การให้บริการด้านเงินฝาก

♦ เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

– เปิดบัญชีครั้งแรก  3,000  บาท และครั้งต่อไปไม่น้อยกว่า 1,000 บาท

– คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน ตามจำนวนต้นเงินฝากคงเหลือ ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี

– ผู้ฝาก 1 คน สามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษได้หนึ่งบัญชี

– สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นให้ทุกวันที่ 30  กันยายน ของทุกปี

– สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราไม่เกินร้อยละ 13 ต่อปี (ตามกฎกระทรวง)  ปัจจุบันร้อยละ 4.10 บาท

– กรณีมีเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ย

– การถอนจะถอนเมื่อใดจำนวนเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องมีเงินเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า1,000 บาท

 

 

เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์

– การเปิดบัญชีครั้งแรก ต้องไม่ต่ำกว่า 300 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท โดยต้องฝากติดต่อกันทุกเดือนๆละไม่น้อยกว่าการเปิดบัญชีครั้งแรกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน และรวมทั้งหมดต้องไม่เกิน 1,200,000 บาท

– สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเงินฝากให้ไม่เกินร้อยละ7 ต่อปี ปัจจุบัน 4.50 บาทจะคิดดอกเบี้ยให้ทุกยอดเงินที่ฝากครบ 6เดือน 31มีนาคม และ 30 กันยายน และทบเป็นต้นเงินให้ สำหรับเงินฝากที่ไม่ครบ6 เดือนจะไม่ทบต้นให้

– การถอน ถอนได้ปีละ 2 ครั้ง หลังคิดดอกเบี้ยหลัง 5 วันทำการ (1-5 เมษายน, 1-5 ตุลาคม)

 

♦ เงินฝากออมทรัพย์เผื่อเรียก

– เงินฝากออมทรัพย์ ผู้รายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินออมทรัพย์ในสหกรณ์นี้ได้โดยไม่จำนวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า 100บาท และผู้ฝากจะส่งเงินเพิ่มขึ้นเมื่อใด โดยจำนวนเท่าใดก็ได้

– คิดดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราไม่เกินร้อยละ3.10 ต่อปี

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษจากสหกรณ์อื่น

– เปิดบัญชีฝากครั้งแรกไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และระยะเวลาฝากไม่น้อยกว่า 3 เดือน

– อัตราคิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ4.50 ต่อปี ปัจจุบัน 3.50 บาท

– การถอนจะถอนเมื่อใด จำนวนเท่าใดก็ได้ แต่ต้องมีมติที่ประชุมแนบทุกครั้ง