กรรมการดำเนินการ

พ.ต.ท.พิมณรัตน์  ธรรมาธิปต์

ประธานกรรมการ

                 พ.ต.ท.บวรศักดิ์ ทิพย์เดช

             รองประธานกรรมการ 1

             พ.ต.ท.กิติพัฒน์  รื่นรวย

               รองประธานกรรมการ 2

พ.ต.ท.หญิงทัศวรรณ  ภูมิประสิทธิ์

 กรรมการดำเนินการ

ร.ต.อ.หญิงเพลินพิศ ขาวเขียว

 กรรมการดำเนินการ/เลขนุการ

ร.ต.อ.ปรุฬห์ อินทอง

 กรรมการดำเนินการ

ร.ต.อ.ดำรงค์ ฤทธิมนตรี

 กรรมการดำเนินการ

ร.ต.ต.ทวน อานนท์

 กรรมการดำเนินการ

ร.ต.อ.ประเสริฐ  เดชพิชัย

 กรรมการดำเนินการ

ร.ต.ท.สมนึก  อาษาชำนาญ

 กรรมการดำเนินการ

ร.ต.ท.สุพจน์ อินทวาช

 กรรมการดำเนินการ

ด.ต.เจือ  บุญปลอด

กรรมการดำเนินการ

ร.ต.ต.ศร  บุญล้ำ

 กรรมการดำเนินการ

ร.ต.ท.ปิ่น  หนูแป้น

 กรรมการดำเนินการ

ด.ต.เจือ  บุญปลอด

กรรมการดำเนินการ

ร.ต.อ.ไพโรจน์  กำเนิดรักษา

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ร.ต.อ.ชวน  บุญศรี

ผู้ตรวจสอบกิจการ