กรรมการดำเนินการ

พ.ต.ท.พิมณรัตน์  ธรรมาธิปต์

ประธานกรรมการ

                 พ.ต.ท.บวรศักดิ์ ทิพย์เดช

             รองประธานกรรมการ 1

             พ.ต.ท.กิติพัฒน์  รื่นรวย

               รองประธานกรรมการ 2

พ.ต.ท.หญิงทัศวรรณ  ภูมิประสิทธิ์

 กรรมการดำเนินการ

     พ.ต.ท. สอาด   สังข์ทองจีน

    กรรมการดำเนินการ/เลขนุการ

          ร.ต.อ.ปรุฬห์ อินทอง

            กรรมการดำเนินการ

          พ.ต.ท.ยุทธนันต์   ขันโสม

               กรรมการดำเนินการ

ร.ต.ต.ทวน อานนท์

 กรรมการดำเนินการ

ร.ต.อ.ประเสริฐ  เดชพิชัย

 กรรมการดำเนินการ

ร.ต.ท.สมนึก  อาษาชำนาญ

 กรรมการดำเนินการ

ร.ต.อ.โกศล  บุญทรงธรรม

 กรรมการดำเนินการ

ด.ต.เจือ  บุญปลอด

กรรมการดำเนินการ

ร.ต.ต.ชยพัทธื  บุญล้ำ

 กรรมการดำเนินการ

ด.ต.ชัยวัฒน์  เทิดธรรมปราการ

กรรมการดำเนินการ

พ.ต.ต.ไพโรจน์  กำเนิดรักษา

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ร.ต.อ.ชวน  บุญศรี

ผู้ตรวจสอบกิจการ