บริการเงินกู้

เงินกู้สามัญ
หลักเกณฑ์ในการให้กู้

  – วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  1,700,000  บาท

– ผ่อนชำระ 150 งวด

– อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 ต่อปี

– ใช้บุคคลค้ำประกัน 4 ราย

– สมาชิกผู้กู้สามัญจะต้องมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป จะต้องมีหลักประกันความเสี่ยงไว้ต่อสหกรณ์โดยจะต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนากิจสงเคราะห์สาหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ(สสอต.)                                                                                        

– สมาชิกผู้กู้สามัญวงเงินตั้งแต่ 700,000 บาทขึ้นไป ที่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ(สสอต.) และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ) จะต้องมีผู้ค้ำประกัน 3 คน

 – สมาชิกผู้กู้สามัญวงเงินตั้งแต่ 1,500,000 บาทขึ้นไป ที่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ(สสอต.) และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ) จะต้องมีผู้ค้ำประกัน 4 คน

 

∇ เงินกู้สวัสดิการสินเชื่อ
หลักเกณฑ์การสมัคร

– วงเงิน 200,000 บาท

– อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี

– ผ่อนชำระ 48 งวด

– คนค้ำประกัน 2 คน

เงินกู้ฉุกเฉิน

หลักเกณฑ์การสมัคร

– ต้องเป็นสมาชิกที่ส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วอย่างน้อย 1 งวด (เดือน)

– วงเงินกู้ได้ 100,000 บาท

– อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 ต่อปี

– กำหนดผ่อนชำระภายใน 12 งวด (เดือน)

– คิดดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์

– การยื่นกู้ใหม่จะต้องไม่เกินสิทธิ์ที่จะกู้ได้

 

เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษาสมาชิก
หลักเกณฑ์การสมัคร

– มีเงินเหลือจากการหัก ณ ที่จ่ายเพื่อการชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภท รวมถึงดอกเบี้ยเงินกู้ค่าหุ้นรายเดือนแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

– วงเงินให้กู้

ระดับปริญญาตรีกู้ได้ไม่เกิน 30,000  บาท

ระดับปริญญาโทกู้ได้ไม่เกิน 50,000  บาท

ระดับปริญญาเอกกู้ได้ไม่เกิน 70,000  บาท

– ชำระให้เสร็จสิ้นภายใน 24 งวด โดยหักจากเงินเดือนของผู้กู้

– หลักประกันจะต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน

 

เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก
หลักเกณฑ์การสมัคร

– มีเงินเหลือจากการหัก ณ ที่จ่ายเพื่อการชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภท รวมถึงดอกเบี้ยเงินกู้ค่าหุ้นรายเดือนแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

– วงเงินให้กู้

ระดับอนุบาล – ระดับประถมศึกษา กู้ได้ไม่เกิน 5,000 บาท

ระดับ ม.ต้น – ระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า กู้ได้ไม่เกิน 10,000 บาท

ระดับอุดมศึกษา ทั้งตั้งกว่าปริญญาตรีหรือปริญญา กู้ได้ไม่เกิน 20,000 บาท

– ชำระให้เสร็จสิ้นภายใน 24 งวด โดยหักจากเงินเดือนของผู้กู้

– หลักประกันจะต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน