ระเบียบสหกรณ์

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์

       ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 จำกัด ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ. ศ. 2561เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายของสหกรณ์และบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์ผู้ค้ำประกันในกรณีที่สมาชิกผู้กู้ยืมเงินจากสหกรณ์ และผู้กู้ไม่สามารถนำเงินมาชำระหนี้เงินกู้สามัญให้ครบตามนวันที่กู้ยืมไปได้และผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นผู้ชำระหนี้แทนนั้น

       อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 จำกัด พ. ศ. 2556 ข้อ 79(8) และข้อ 103(10) มติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 48 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 จึงกำหนดระเบียบไว้ดังนี้

       ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 จำกัดว่าด้วยกองทุนระเหรอผู้ค้ำประกัน พ. ศ. 2561”

       ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับทราบ

ข้อ3 ให้ยกเลิกบรรดา ระเบียบ ประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการอื่นใด ในส่วนที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

       ข้อ 4 ในระเบียบนี้

“สหกรณ์”    หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 จำกัด

“สมาชิก”     หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 จํากัด

“เงินกู้สามัญ” หมายถึง เงินที่สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ประเภทสามัญ ตามระเบียบของสหกรณ์

ยกเว้นเงินกู้สามัญที่ใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่42 จำกัด

“ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 จำกัด

“กองทุน”   หมายถึง กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน

“ถูกออกจากราชการ” หมายถึง ถูกไล่ออกจากราชการหรือให้ออกจากราชการโดยไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญจากราชการหรือกรณีการให้ออกจากราชการไว้ก่อน

“เสียชีวิต”

“เป็นบุคคลล้มละลาย”

       ข้อ 5 ที่มาของกองทุน

(1) จัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปี

(2) รับจากผู้บริจาคเข้ากองทุนโดยไม่มีเงื่อนไข

(3) เป็นสมาชิกจ่ายสมทบเข้ากองทุน  สมาชิกที่เป็นประเภทสามัญทั่วไปจะต้องเป็นสมาชิกของกองทุน และจะต้องชำระเงินเข้ากองทุนในอัตรา 100, 000 บาท ต่อ 100 บาท ของวงเงินกู้ตามสัญญาทุกครั้งทันที เมื่อได้รับเงินกู้สามัญทั่วไปและหากเศษวงเงินเกิน 50, 000 บาท ให้คิดเป็น 100 บาท โดยวิธีการหักจากจำนวนเงินกู้ที่ได้รับ

       ข้อ 6 หลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินกองทุน

(1) สหกรณ์จะจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือแก่สมาชิกผู้ค้ำประกันที่ผู้ถูกไล่ออก,ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ในอัตราร้อยละเจ็ดสิบของหนี้ที่เหลือ โดยหลังจากนำค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกได้รับฉากสหกรณ์มาหักชำระหนี้แล้ว

(2) สหกรณ์จะจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือแก่สมาชิกผู้ค้ำประกันที่ผู้กู้เป็นบุคคลล้มละลาย ในอัตราร้อยละ หกสิบของหนี้ที่เหลือโดยหลังจากนำค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกผู้ล้มละลายได้รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์มาหักชำระหนี้แล้ว

(3) สหกรณ์จะจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือแก่สมาชิกผู้ค้ำประกันที่ผู้เสียชีวิต ในอัตราร้อยละ ห้าสิบ ของหนี้ที่เหลือ โดยหลังจากนำค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกผู้เสียชีวิตได้รับจากสหกรณ์มาหักชำระหนี้แล้ว

(4) สหกรณ์จะจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกที่ค้ำประกันเพื่อนำมาชำระหนี้ที่จะต้องรับภาระในฐานะผู้ค้ำประกันเท่านั้น

(5) ในกรณีที่เงินกองทุนที่สหกรณ์จ่าย ไม่พอจ่ายชำระหนี้ ให้จ่ายเท่าที่มีอยู่ ส่วนที่เหลือให้ตั้งเป็น “หนี้รอเรียกคืน”แล้วทยอยจ่ายไปตามลำดับ

       ข้อ 7 การติดตามหนี้เงินกู้ตามสัญญาเงินกู้ระหว่างสหกรณ์และสมาชิกยังคงมีผลตามกฎหมาย ซึ่งสหกรณ์จะต้อง ติดตามหนี้จากผู้รู้จนถึงที่สุด การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้กู้จากเงินกองทุนมิได้ทำให้สมาชิกผู้ค้ำประกันพ้นภาระหนี้และความรับผิดทางกฎหมายตามสัญญาเงินกู้ เมื่อการฟ้องคดีเรียกเงินหรือทรัพย์สินคืนจากผู้กู้ได้แล้วไม่ว่าเท่าใด จะน้ำเงินเข้ากองทุนเต็มจำนวนตามที่สหกรณ์ให้จ่ายเงินกองทุนไป

        ข้อ 8 หากสมาชิกผู้กู้ได้รับค้ำสั่งให้กลับมารับราชการ ให้สหกรณ์เรียกเก็บเงินจากผู้นั้นจนครบจำนวนที่สหกรณ์จ่ายไป

        ข้อ 9 สหกรณ์จะไม่คืนเงินที่สมาชิกจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนไม่ว่ากรณีใด ๆ

        ข้อ 10 ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้พิจารณาจ่ายเงินกองทุนตามระเบียบนี้โดยต้องมีมติเป็นเอกฉันท์

         ข้อ 11 สมาชิกผู้ค้ำประกันผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบนี้ต้องเป็นผู้ค้ำประกันของสัญญาเงินกู้เวลาทั่วไปที่ผู้รู้ได้ชำระเงินสมทบเข้ากองทุนตามหลักเกณฑ์ของระเบียบนี้แล้ว

         ข้อ 12 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับระเบียบนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการให้ถือเป็นที่สุด

         ข้อ 13 ให้ประธานกรรมการดำเนินการเป็นผู้รักษาระเบียบนี้