เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการองค์กร สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 จำกัด

ร.ต.อ.ประจินต์  เทพคง

ผู้จัดการ

จ.ส.ต.จักรี  ชำนาญ

ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางสุนีย์  นครจันททร์

เจ้าหน้าที่การเงิน

น.ส.วรินทร วังขุนพรหม

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

นางศิริพร  คินธร

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

น.ส.ณรัณธรภรณ์ สุบรรณ์

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

น.ส.ปวีณา  เหมทานนท์

เจ้าหน้าที่บัญชี

น.ส.เสาวลักษณ์  พวงทอง

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

น.ส.ดวงฤดี ศรีเจ้า

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ด.ต.ปราโมทย์ จันทร์ศรีกรด

เจ้าหน้าที่พลขับ