หน้าแรก

      สหกรณ์ออมทรัพย์ (Saving Cooperative)  หมายถึง การที่คณะบุคคลร่วมกันดาเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้าน เศรษฐกิจ ถือเป็นสถาบันการเงินที่ส่งเสริมให้บุคคลที่เป็นสมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ ซึ่งมีทั้งหมด 3 ประเภท คือ เงินรับฝากออมพิเศษ เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์เผื่อเรียก และยังมีบริการเงินกู้ให้แก่สมาชิก ซึ่งมีทั้งหมด 5 ประเภท คือ เงินกู้สามัญ เงินกู้สวัสดิการสินเชื่อ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษาสมาชิก เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก