ประวัติ

ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวรชายแดนที่ 42 จำกัด

        สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นภายใต้การนำของ พันตำรวจโทวิภาส วิปุลากร ผู้กำกับการตำรวจชายแดนเขต 8 สมัยนั้น ได้ประชุมปรึกษาหารือกับข้าราชการในหน่วยตำรวจชายแดน ว่าทำอย่างไรจะได้ให้การช่วยเหลือกับกำลังพลในหน่วยเกี่ยวกับงานสวัสดิการที่นอกเหนือจากส่วนของราชการ ในทางเศรษฐกิจ เช่น การใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การสร้างหรือกากรซ่อมแซมบ้านการอุปสมบท การสมรส การทำศพ การศึกษาของบุตรหลาน และอื่น ๆ จึงได้เห็นพ้องต้องกันว่าควรก่อตั้งเป็นรูปของสหกรณ์ และได้ออกหนังสือชี้ชวนข้าราชการตำรวจหน่วยในสนาม ให้ร่วมสมัครเป็นสมาชิกโดยสมัครใจ ในขณะนั้นกำลังพลในหน่วยทั้งหมดมีจำนวน 483 คน สมัครเข้าเป็นสมาชิก 241 คน และได้ทำหนังสือยื่นต่อกรมตำรวจขอก่อตั้งสหกรณ์ขึ้นในหมู่ข้าราชการตำรวจชายแดนเขต 8 กรมตำรวจ โดย พลตำรวจโท จำรัส มัณฑุกานนท์ รองอธิบดี ทำการแทนอธิบดีกรมตำรวจ ได้อนุมัติให้ก่อตั้งตามคำขอ จดทะเบียน เป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์และเครดิต มีชื่อว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจชายแดนเขต 8 จำกัด มีสมาชิก 241 คนทุนเรือนหุ้น 8,250 บาท ต่อมาเมื่อ 11 สิงหาคม 2518 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนเขต 8 จำกัด และ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อครั้งสุดท้าย เมื่อ 12 กรกฎาคม 2532 ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนค่ายศรีนครินทรา จำกัด เนื่องจากสหกรณ์นี้ทางราชการกรมตำรวจ(ในสมัยนั้น)ได้กำหนดไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งของงานสวัสดิการ ในระยะเริ่มแรกให้ ผู้กำกับการตำรวจชายแดนเขต 8 เป็นประธานกรรมการ รองผู้กำกับการ ฯ เป็นรองประธานกรรมการ และ สมุดบัญชีกองกำกับการ ฯ เป็นเหรัญญิก โดยตำแหน่ง กรรมการที่นอกเหนือจากนั้น เลือกตั้งจากสมาชิก เปิดประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2513 มีสมาชิกเข้าประชุม 118 คน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

  1. นายรัตน์ ปทะวานิช สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
  2. นายทะเบียน บริสุทธิ์ พนักงานสหกรณ์โท กรมสหกรณ์พานิชและธนกิจ
  3. นายวิชัย ลือชาประการ พนักงานสหกรณ์จัตวา กรมสหกรณ์พานิชและธนกิจ

ในการเปิดประชุมครั้งนี้ได้กำหนดชื่อและที่ตั้งสำนักงานขึ้นครั้งแรก คือ ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจชายแดนเขต 8 จำกัด สำนักงาน กองกำกับการตำรวจชายแดนเขต 8 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้พิจารณากำหนดข้อบังคับขึ้นถือใช้เป็นครั้งแรกด้วยท้องที่ดำเนินงานจังหวัด นครศรีธรรมราช,สุราษฎร์ธานี,ชุมพร,ระนอง,กระบี่,พังงา และ ภูเก็ต สมาชิกได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดแรก (เรียกว่าคณะกรรมการผู้จัดตั้ง)