วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มั่นคง   บริหารอย่างใกล้ชิด

มุ่งสร้างเครือข่ายพันธมิตร    เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและชุมชน