ปรัชญา

♥ ปรัชญาสหกรณ์ออมทรัพย์ ♥

          ปรัชญาสหกรณ์ออมทรัพย์ คือ ระบบความคิดหรือหลักแห่งความรู้หรือหลักความจริงที่เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งถ้านำไปใช้ให้ถูกต้องจะก่อให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์เช่น

  1. การประหยัดและอดออมเป็นหนทางที่จะทำให้คนช่วยตัวเองได้ทั้งนี้จะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย
  2. การช่วยตนเองโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่งและมีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันที่ละตอมทรัพย์ร่วมกันและจัดให้มีการบริการให้กู้ยืมเงินตามความจำเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ไม่แสวงหากำไรไม่ใช่การกุศลแต่ให้บริการสมาชิกและชุมชน
  3. คำขวัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ “แต่ละคนเพื่อทุกคนและทุกคนเพื่อแต่ละคน”
  4. ความเชื่อมั่นในการร่วมมือกันและการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ย่อมนำไปสู่เอกภาพของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
  5. สหกรณ์ออมทรัพย์เน้นความเป็นพี่น้อง (ภราดรภาพ) ของมนุษย์และความสำคัญในการควบคุมเงินของเขาเองโดยผ่านสถาบันประชาธิปไตยจึงเคารพศักดิ์ศรีคุณค่าและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์แต่ละคน

 

♥ หลักการสหกรณ์สากล  ♥

         หลักการสหกรณ์สากลคือหลักการที่องค์การสหกรณ์ทั้งหลายทั่วโลกยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำรงอยู่และดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของงานซึ่งที่ประชุมสมัชชาครบร้อยปีขององค์การไอซีเอเมื่อเดือนกันยายน 2518 ได้กำหนดไว้ 7 ประการ ดังนี้

หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง

หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกสามหลักประชาธิปไตย

หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก

หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและอิสรภาพ

หลักการที่ 5 การให้การศึกษาการฝึกอบรมและสารสนเทศ

หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์

หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน

         จิตวิญญาณสหกรณ์  หมายถึง ความสำนึกพลเกาะหนักในสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของนักสหกรณ์และการประพฤติหรือการปฏิบัติจบความสำนึกและการพนักนั้นเป็นไปด้วยความสามารถของตนเอง  ร่วมมือกันในกิจกรรมต่างๆของสหกรณ์ด้วยความเต็มใจและภาคภูมิใจกันนำไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์